Política de Privacitat i Protecció de dades personals

En compliment del Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal, t’informem que el responsable del tractament de les teves dades personals és Avenir.
Avenir té la seva seu a Pals (17256), Carrer Tramuntana 3, esc. 6, ap. 32, NIF núm. 44995719Z.
Totes les dades sota responsabilitat d’Avenir seran tractades d’acord amb les exigències legals, i es guardaran les degudes mesures de seguretat, tant tècniques com organitzatives, que garanteixen la seva confidencialitat.
El Delegat de protecció de dades és el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a l’adreça postal d’Avenir, o a l’adreça electrònica info@avenirconsulting.net

1. Com hem obtingut les dades de caràcter personal?
Les teves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions que has mantingut amb Avenir a través del formulari de contacte, o amb motiu de les relacions que mantens en l’actualitat.
Només les persones majors de 16 anys (incloses) poden donar el seu propi consentiment. Per als menors d’aquesta edat es requereix el consentiment dels pares o els tutors legals de l’infant.

2. Quines dades personals tractem?
Les dades personals que podem tractar per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:
• Només el nom d’usuari, correu electrònic i telèfon.
També t’informem que tractarem aquelles dades adicionals que voluntàriament ens facilitis durant les futures relacions i interaccions que mantinguis amb Avenir, incloses les que provinguin d’una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, de manera que et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

3. Per a què tractem les teves dades personals?
Per les següents finalitats:
• Enviar informació sobre Avenir via telèfon, correu postal o correu electrònic fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l’interessat manifesti el contrari.
• Convidar a formacions que organitzi Avenir, esdeveniments o altres activitats.
• Realitzar enquestes de satisfacció.
• Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens has proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.
Adicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar a les que hagis participat amb anterioritat.
Pots oposar-te a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades,info@avenirconsulting.net o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

4. Per quin motiu podem tractar les teves dades personals?
El tractament de les teves dades personals relacionat amb el manteniment de la teva relació amb Avenir com a entitat/empresa o interessat, està legitimat en resultar necessari per complir les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.
El tractament de les teves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives d’Avenir similars a les que hagis participat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

5. Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a tercers?
En cas de dissolució d’Avenir, i sempre demanant-te la teva confirmació expressa, podrem cedir les teves dades a les entitats fundadores perquè et remetin informació de les activitats que ofereixen. Les teves dades podran ser cedides als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:
• Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què Avenir està subjecta per la seva activitat.
• Aquelles cessions a tercers que siguin necessàries per complir amb les obligacions derivades de les campanyes, activitats i iniciatives en les quals voluntàriament participis.
• Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació dels serveis els quals Avenir hagi contractat, i amb els quals té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

6. Durant quant de temps guardarem les teves dades?
Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb Avenir i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les teves dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

7. Quins són els teus drets?
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, dirigint-te per escrit a Avenir enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, info@avenirconsulting.net o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.
Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades, o davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.


Avís legal i Política de cookies

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades d’informació general de la pàgina web http://www.avenirconsulting.net.
L’ús d’aquesta pàgina web i d’aquest bloc implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, en la versió publicada per Avenir en el mateix moment en què s’accedeix al web.
Avenir es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés a ells, sigui de forma temporal o definitiva sense notificació prèvia.

1. Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la present pàgina web, inclosos sense caràcter limitador els textos, gràfics i imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre als esmentats continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu, pertanyen als seus propietaris legítims i queden reservats tots els drets.
Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, total o parcial, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o d’altres, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense l’autorització prèvia, expressa o per escrit d’Avenir o dels seus propietaris legítims.

2. Accés i ús del lloc web
L’usuari de http://www.avenirconsulting.net garanteix que les seves dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol de les seves modificacions. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici directe o indirecte, que pugui ocasionar Avenir a un tercer, a causa del compliment dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.
Avenir queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la captació i ús per part de tercers de les informacions, la publicitat i les opinions facilitades pels usuaris de la pàgina web.
Avenir rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web i blocs no elaborats per la mateixa associació i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats al lloc web.

3. Xarxes socials
T’informem que Avenir pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials d’Avenir es regirà per aquest apartat , així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. Avenir tractarà les seves dades per tal d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats o serveis d’Avenir, així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.
Queda prohibida la publicació de continguts:
• Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
• Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que consideri no apropiats.
• I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
No obstant això, Avenir es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

4. Cookies i seguiment de webs
Aquesta pàgina web utilitza cookies amb l’objectiu que ens ajudin a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. Una cookie és un petit arxiu que s’envia a l’ordinador de l’usuari cada vegada que visita el lloc web. Per exemple, quan l’usuari torna al lloc web, la cookie ens serveix per identificar el seu navegador.
Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, el servei d’Analítica Web de Google. Els usuaris poden configurar el navegador perquè bloquegi totes les cookies. En aquest cas, pot ser que l’usuari no accedeixi a totes les funcionalitats que té el lloc web. Les cookies no són utilitzades per obtenir informació personal de l’usuari.
Per a més informació sobre les cookies i com evitar que s’instal·lin, visita el següent lloc web: http://www.allaboutcookies.org

5. Informació sobre les cookies establertes i accés per modificar-les.
Les Cookies en aquest lloc web estan deshabilitades.